Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

Kalendarium


1445

Mikołaj Kościelecki herbu Ogończyk uzyskał przywilej królewski na założenie miasteczka. Przywilej lokacyjny nadał Kazimierz Jagiellończyk. Skępe jako osada należała do rycerskiego rodu Kościeleckich pochodzących z powiatu inowrocławskiego. Skępe sądziło się według prawa chełmińskiego, zwanego magdeburskim.


1495

Mikołaj Kościelecki, kasztelan kruszwicki, i jego żona Katarzyna z Szamotuł pobudowali drewnianą kapliczkę. Jak głosi miejscowa legenda kuśnierz Jan z Pobiedzisk (spod Gniezna) doznał objawienia. On też namówił właścicieli do wybudowania kaplicy. Z tego roku pochodzą pierwsze wzmianki o pielgrzymkach do Skępego.


1496

Cudownie uzdrowiona córka Mikołaja Kościeleckiego, Zofia Katarzyna, umieściła w kapliczce przywiezioną z Poznania gotycką figurkę Matki Boskiej. Data 1496 widnieje na cokole statui. Matka Boska Skępska jest patronką matek spodziewających się dzieci.


1498

Wystawienie niewielkiego kościoła i klasztoru pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z inicjatywy Mikołaja Kościeleckiego. Sprowadzenie z Koła nad Wartą zakonników zwanych bernardynami.


1463

Rycerz Ulryk Czerwonka rozgromił oddział Krzyżaków pod Laluszką.


1501 (1502) – 1504

Funkcję przełożonego klasztoru bernardynów w Skępem pełnił Władysław z Gielniowa (Ładysław z Gielniowa).


1508 – 1510

Wykończenie konwentu, czyli klasztoru. Kościółek wbudowano w część prezbiterialną.


1518 – 1524

Budowa kaplicy świętej Anny. Z inicjatywy Mikołaja Kościeleckiego (bratanka Mikołaja Kościeleckiego – pierwszego fundatora klasztoru) dobudowano kaplicę świętej Anny (patronki dobrej śmierci). Kult świętej Anny był rozpowszechniony w klasztorach bernardyńskich w XV – XVI w.


1524

Prawdopodobnie w tym roku ojcowie bernardyni założyli bractwo świętej Anny.


1524

Wielki pożar w miasteczku Skępe.


1531

Konsekrowanie kaplicy świętej Anny.


1533

Kronikarz bernardyn z Szamotuł umieścił w kronice klasztoru historię objawień Matki Boskiej Skępskiej.


Około 1550

Bernardyn Fabian Orzeszkowski opisał wierszem figurę Skępskiej Madonny.


1587

Zakonnik Feliks Bębnowski sporządził opis klasztoru w Skępem.


1609

Wzniesienie ołtarza głównego ufundowanego przez Petronelę Karską. W szczycie klasztoru znajdują się inicjały K. P. (Karska Petronela).


1629

Na teren ziemi dobrzyńskiej wkroczyły oddziały szwedzkie.


1646

Urodził się Konstanty Józef Zieliński, przyszły arcybiskup lwowski.


1657

Szwedzi złupili klasztor w Skępem, zabijając dwóch zakonników.


1725 (lub 1726)

Z inicjatywy gwardiana Serafina Gamalskiego rozpoczęto budowę arkadowych krużganków o sklepieniach kolebkowo – krzyżowych ujętych w kwadrat.


1732

Ukończenie budowy krużganków. Umieszczenie obrazów stacyjnych, które namalował bernardyn Jacek Uzdowski.


1750 – 1752

Brat Walenty Żebrowski wykonał w klasztorze freski.


1755

Koronowanie figurki Matki Boskiej Skępskiej. Ksiądz biskup Fabian Pląskowski, sufragan chełmiński, dokonał koronacji figurki. Na pamiątkę wybito dziewięć medali z wizerunkiem MBS z jednej strony, a kościoła i klasztoru z drugiej strony.

Wzniesienie w Borku kaplicy z ołtarzem Matki Boskiej Skępskiej (kaplica „Na Borku”).


1777

Ostateczna rozbudowa klasztoru. Prowadzono ją pod nadzorem gwardiana Justa Knakowskiego. Prace finansowali Zboińscy. Klasztor rozbudowywano w XVII – XVIII w.

Bernardyni przejęli parafię w Skępem, gdyż pożar zniszczył plebanię. Jan Garwaski, herbu Grzymała, ufundował na początku XVII w. drewniany kościół w Skępem. Rozebrano go w latach 1818 – 1820.


1795

Data widniejąca na herbie Skępego. Herb przedstawia otwartą bramę z trzema blankami (zębate zwieńczenie murów i baszt obronnych zabezpieczających załogę podczas walki, inaczej palisada, obecnie motyw dekoracyjny) i trzema krzyżykami oraz przesuniętą w bramie połową kraty z napisem: „Sigilum civitatis Skompensis A. D. 1795”.


1809

1 stycznia 1809 r. w Markowicach (powiat inowrocławski) urodził się Gustaw Zieliński.


1863

Grzebanie przy kaplicy „Na Borku” poległych powstańców. Wzniesienie katakumb podobnych do powązkowskich w Warszawie. W czasie II wojny światowej katakumby zostały zniszczone przez Niemców.


1864

27/28 XI 1864 r.zajęcie przez Rosjan klasztoru w Skępem, Oborach, Trutowie i Dobrzyniu nad Wisłą. Zamknięcie klasztorów kończyło powstanie styczniowe 1863.


1864

Kasata klasztoru bernardynów w Skępem przez władze carskie. Zakonnikom zabrano południowe skrzydło budynków i przeznaczono na siedzibę seminarium nauczycielskiego.


1867

Skępe utraciło prawa miejskie. Funkcjonuje jako osada.


1881

23 XI 1881 r. w Skępem zmarł Gustaw Zieliński.


1900

9 V 1900 z inicjatywy miejscowego aptekarza Jana Biegańskiego powstało Towarzystwo Kredytowe w Skępem, zalążek obecnego Banku Spółdzielczego w Skępem.


1933

Dzięki przychylności biskupa płockiego Antoniego Nowowiejskiego bernardynom przywrócono kościół.


1939

29 X 1939 r. Niemcy zamknęli kościół i klasztor. Ojcowie Albert Mróz, Sylwester Niewiadomy i Izydor Chmiel zostali aresztowani. 21 I 1940 r. ojciec Sylwester został osadzony w Stutthofie.


1945

Bernardyni wznawiają działalność duszpasterską.


1947

Odbudowanie prostokątnej sklepionej kolebkowo kapliczki „Na Borku”. Podczas II wojny światowej kapliczka z 1755 r. została zburzona przez Niemców.


1955

Uroczystości dwóchsetlecia koronacji figury MBS.


1983

Ojcowie bernardyni odzyskują zabraną przez władze państwowe część klasztoru.


1983

Utworzenie obszaru chronionego krajobrazu „Jeziora Skępskie” o powierzchni 10,405 hektara. Obszar obejmuje jeziora, kompleks leśny i łąki, stawy rybne, dolinę rzeki Mień, wydmowe formy eoliczne oraz obiekty kulturowe (klasztor bernardynów w Skępem).


1984

8 IX 1984 r. dokonano obrzędu rekoronacji figurki MBS. Obrzędu dopełnił ordynariusz płocki biskup Bogdan Sikorski.


1986

20 V 1986 r. Szkoła Podstawowa w Skępem otrzymuje imię Gustawa Zielińskiego. Odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona Gustawowi Zielińskiemu. Na sesję przybył prawnuk Gustawa Zielińskiego – Konstanty Puzyna, krytyk literacki.


1987

Wmurowanie pamiątkowej tablicy na froncie budynku Szkoły Podstawowej w Skępem z informacją o patronie szkoły Gustawie Zielińskim.


1989

7 IX 1989 r. z wizytą w klasztorze gościli pisarze Jerzy Pietrkiewicz, ksiądz Jan Twardowski, Marian Pilot i Wiesław Myśliwski. Na krużgankach odsłonięto marmurową tablicę z wierszem „Modlitwa do Matki Boskiej Skępskiej na dzień 8 września” Jerzego Pietrkiewicza.


1990

Kompozytor Andrzej Panufnik napisał w Anglii muzykę do wiersza „Modlitwa do Matki Boskiej Skępskiej na dzień 8 września”.


1992

Utworzenie na powierzchni 16,04 hektara rezerwatu „Torfowisko Mieleńskie”.


1994

Oddanie do użytku oczyszczalni ścieków w Skępem.


1995

8 IX 1995 r. wizyta prezydenta RP Lecha Wałęsy w skępskim sanktuarium maryjnym z okazji pięćsetlecia figurki MBS.


1995

16 IX 1995 r. zjazd absolwentów Liceum Pedagogicznego w Wymyślinie.


1996

W Skępem powstała parafia Miłosierdzia Bożego.


1996

13 – 19 V 1996 r. uroczystości jubileuszowe pięćsetlecia gotyckiej figury Matki Boskiej Skępskiej.


1996

10 XI 1996 r. w Skępem na terenie Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego odbyły się wojewódzkie obchody pięćdziesięciolecia Ludowych Zespołów Sportowych.


1997

15 II 1997 r. Skępe odzyskało prawa miejskie. W Sali Kościuszkowskiej Kancelarii Rady Ministrów w Warszawie premier Włodzimierz Cimoszewicz dokonał aktu nadania statusu miasta (akt z 13 II 1997).


1997

9 XI 1997 r. w Skępem w Zespole Szkół imienia Waleriana Łukasińskiego odbyła uroczystość III edycji nagrody imienia księdza Czesława Lissowskiego. Nagrodę otrzymał profesor Włodzimierz Fijałkowski.


2002

11 X 2002 r. oddanie do użytku hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej imienia Gustawa Zielińskiego w Skępem.


2001

Zjazd absolwentów Seminarium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego w Skępem.


2005

Zjazd absolwentów Seminarium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego w Skępem.


2007

Zjazd absolwentów Seminarium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego w Skępem.